บทความที่ได้รับความนิยม

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของครูสกาวรัตน์ ใจวิถี

ชื่อเรื่อง
รายงานผลการใช้หนังสือภาพประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้ศึกษา
สกาวรัตน์  ใจวิถี

ปีการศึกษา
2554

               
บทคัดย่อ

                การศึกษาในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสือภาพประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน                   ด้วยหนังสือภาพประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือภาพประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                              ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพุทธิโศภน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  จำนวน 179 คน กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนพุทธิโศภน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน 35 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบ ด้วย หนังสือภาพประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านและการเขียนตำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด จำนวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือภาพ ประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 ข้อ  การนำเสนอข้อมูลใช้ตารางประกอบ  คำบรรยาย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ การหาค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การหาประสิทธิภาพ (E1 / E2) และการทดสอบค่าที (t – test)

ผลการศึกษาพบว่า
                   1.  หนังสือภาพประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้น โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.23 / 85.24  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสือภาพประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                   3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือภาพประกอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น