บทความที่ได้รับความนิยม

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554

การพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา

                                                         บทคัดย่อ

ชื่อ                           รายงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย   โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา  สำหรับนักเรียน
                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อผู้รายงาน             นางสายตา  ปาลี
                                 โรงเรียนพุทธิโศภน  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

                  การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน       คิดวิเคราะห์ภาษาไทย  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5      เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย  โดยใช้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา    กลุ่มประชากรที่ใช้ในการดำเนินงานครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนพุทธิโศภน  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 40 คน     เป็นกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือ   โดยเป็นนักเรียนในชั้นเรียนที่ผู้รายงานเป็นครูผู้สอนภาษาไทย   เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน   ประกอบด้วย  1)แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์ภาษาไทย   โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ด้านการใช้ปริศนาคำทาย สุภาษิต นิทานพื้นบ้าน  เพลงพื้นบ้าน  การละเล่นพื้นบ้าน  และวัฒนธรรมล้านนา  จำนวน 6 ชุดกิจกรรม/หน่วยการเรียนรู้   รวม 33  แผน    2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาไทยด้านการอ่าน    คิดวิเคราะห์    เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแบบปรนัยเลือกตอบ   จำนวน  1 ฉบับ  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83  และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ภาษาไทย  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
                  การนำกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์ภาษาไทย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา ไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน   คิดวิเคราะห์ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2   ภาคเรียนที่ 1     ปีการศึกษา 2552   จำนวน  36  คน เป็นกลุ่มขยายผลการดำเนินงาน(ปีที่สอง) 
                  การนำเสนอข้อมูลกระทำในรูปของคำบรรยายประกอบตาราง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t – test)   โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น